SALSABEEL ELKUWAIT

SALSABEEL ELKUWAIT


  • Ajmal Al Kout x Shams Elkuwait
  • Dahmeh Shahwanieh
  • grey
  • 2010
  • Arabian Horse Center - Bait Al Arab Kuwait State Stud
  • Arabian Horse Center - Bait Al Arab Kuwait State Stud

PEDIGREE


SALSABEEL ELKUWAIT
AJMAL AL KOUT
ANSATA HEJAZI
ANSATA HALIM SHAH
ANSATA SUDARRA
ANSATA MALAKA
ANSATA HALIM SHAH
ANSATA MALIKA
SHAMS ELKUWAIT
ANSATA SIRIUS
ANSATA IEMHOTEP
ANSATA SEKHMET
ANSATA SHERRARA
ANSATA SEKHMET
ANSATA SHALIMAR